login

O společnosti

Společnost RSE Project s.r.o. vznikla v roce 2012. Její hlavní činností je řešení bezpečnosti silničního provozu pomocí návrhů, projektů, konzultací, auditů bezpečnosti nebo bezpečnostních inspekcí. Provádíme rozbory nehodových lokalit,  kontrolu funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací, spolupracujeme na diagnostikách vozovek.

 

RSE Project s. r. o. provádí odbornou pasportizaci a posouzení stavu nejen komunikací a dopravních značení, ale i svodidlových systémů a příslušenství komunikací. Oproti  běžných nabídek na trhu nabízíme odborné posouzení stavu uvedených zařízení. Ke zjišťování stavu komunikací používáme nejen povrchové posouzení, ale i hloubkové nedestruktivní, a to pomocí georadaru. Dopravní značení posoudíme z hlediska funkčních parametrů, svodidlové systémy odborně a detailně zaevidujeme, pasportizujeme závady a navrhneme opravná opatření i s vyčíslením odhadu nákladů na opravu. Správce komunikací tak získá více, než běžnou, strohou a nutnou majetkovou evidenci, ale získá přidanou hodnotu v přehledu neshod, a to v selektovatelné databází s detailní dokumentací závad. Výstup nad mapu je samozřejmostí. 

 

Část společnosti se zbývá přímo projekční a inženýrskou činností, a to primárně dopravních staveb, dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření, rozvoje lokalit, staveb s komunikacemi souvisejícími (zasíťování pozemků, odkanalizování...). Část společnosti ze zabývá pasportizacemi, audity, inspekcemi (technici, inspektor, auditor...).

 

Součástí firmy je zkušební laboratoř pro ověřování funkčních parametrů jak svislého, tak i vodorovného dopravního značení. Laboratoř má zaveden systém řízení podle normy ČSN EN 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V roce 2013 jsme získali statut Akreditovaná laboratoř.

 

V rámci činnosti firmy ohledně zvyšování bezpečnosti silničního provozu spolupracujeme s Dopravními inspektoráty Policie ČR, Odbory dopravy měst a obcí, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správci komunikací, univerzitami a případně dalšími odborníky a zúčastněnými institucemi. Prohlubováním této spolupráce je pořádání odborných "Dopravních konferencí" v jednotlivých krajích České republiky.

 

 

Cílem firmy je zajistit nebo zprostředkovat zvýšení bezpečnosti silničního provozu na nejpotřebnějších místech a nejen na nich, ke spokojenosti žadatele a bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

 

 

 

2017 - 2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací", registrační číslo projektu CZ.01.01.02/0.0/0.0/15_019/0005078.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je komplexní vývoj efektivního pasportovacího nástroje a komplexní databáze dopravních značek a svodidel dostupných přes webové rozhraní. Společnost RSE Project s.r.o bude spolupracovat s VUT Brno (Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií) a dalšími smluvními partnery. Realizace projektu bude prováděna v Ostravě a bude zahrnovat jak průmyslový výzkum, tak experimentální vývoj.

 

 EU1

MPO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden - červen 2015

V rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v MSK II" reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011 byl naší společnosti poskytnut Úřadem práce ČR příspěvek na zajištění vzdělávací aktivity našich zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na školení. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%). Více o projektu na: www.esfcr.cz

 

 

 

 

 

červenec 2014

V roce 2014 jsme získali dotaci v rámci dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit vznik a rozvoj začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech ("PI"), vědeckotechnických parcích ("VTP") a podnikatelských a inovačních centrech ("PIC"). Předmětem podpory jsou náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC. Více na: Start ups

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláda schválila proinvestiční rozpočet na dopravní stavby, celkem má být v SFDI 127,6 miliardy korun

23.2.2022

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok k dispozici z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání putuje do Poslanecké sněmovny.

„Objem investic na dopravní stavby jsme zachovali. Díky tomu zahajujeme v letošním roce celkem padesát kilometrů staveb nových dálnic jako je další část jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7 nebo pokračování dálnice D55. Stavět se začnou také desítky kilometrů staveb na silnicích I. třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Stavět se také začne součást železničního spojení na pražské Letiště Václava Havla, tedy modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Z celkového rozpočtu 127,6 miliardy korun má mít Ředitelství silnic a dálnic na budování dálniční sítě, stavby silnic I. třídy a údržbu celkem 59,1 miliardy korun. Správa železnic bude mít podle návrhu k dispozici 53,4 miliardy korun na modernizaci železničních tratí, opravu nádraží či budov, budování zabezpečení ETCS nebo na bezpečnější železniční přejezdy.

Pro Ředitelství vodných cest se počítá s rozpočtem 1,6 miliardy. V rozpočtu SFDI jsou také na financování silnic II. a III. tříd v samostatné působnosti krajů vyhrazeny celkem čtyři miliardy korun ročně.
 

Téměř padesát miliard z EU 

Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je využití zdrojů EU. Pro rok 2022 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 46,1 miliardy korun. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava (OPD). V průběhu roku 2022 a roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OPD 2014 - 2020. V případě OPD 2021 - 2027 se počítá s čerpáním finančních prostředků od druhé poloviny letošního roku. 

Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí pak hraje takzvaný Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF). Ten má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci OPD. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí.

SFDI dále počítá ve svém rozpočtu se zapojením finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF), a to ve výši 11 miliard korun a další téměř dvě miliardy korun v roce 2023.

 

Zdroj:https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-schvalila-proinvesticni-rozpocet-na-dopravni?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy