login

O společnosti

Společnost RSE Project s.r.o. vznikla v roce 2012. Její hlavní činností je řešení bezpečnosti silničního provozu pomocí návrhů, projektů, konzultací, auditů bezpečnosti nebo bezpečnostních inspekcí. Provádíme rozbory nehodových lokalit,  kontrolu funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací, spolupracujeme na diagnostikách vozovek.

 

RSE Project s. r. o. provádí odbornou pasportizaci a posouzení stavu nejen komunikací a dopravních značení, ale i svodidlových systémů a příslušenství komunikací. Oproti  běžných nabídek na trhu nabízíme odborné posouzení stavu uvedených zařízení. Ke zjišťování stavu komunikací používáme nejen povrchové posouzení, ale i hloubkové nedestruktivní, a to pomocí georadaru. Dopravní značení posoudíme z hlediska funkčních parametrů, svodidlové systémy odborně a detailně zaevidujeme, pasportizujeme závady a navrhneme opravná opatření i s vyčíslením odhadu nákladů na opravu. Správce komunikací tak získá více, než běžnou, strohou a nutnou majetkovou evidenci, ale získá přidanou hodnotu v přehledu neshod, a to v selektovatelné databází s detailní dokumentací závad. Výstup nad mapu je samozřejmostí. 

 

Část společnosti se zbývá přímo projekční a inženýrskou činností, a to primárně dopravních staveb, dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření, rozvoje lokalit, staveb s komunikacemi souvisejícími (zasíťování pozemků, odkanalizování...). Část společnosti ze zabývá pasportizacemi, audity, inspekcemi (technici, inspektor, auditor...).

 

Součástí firmy je zkušební laboratoř pro ověřování funkčních parametrů jak svislého, tak i vodorovného dopravního značení. Laboratoř má zaveden systém řízení podle normy ČSN EN 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V roce 2013 jsme získali statut Akreditovaná laboratoř.

 

V rámci činnosti firmy ohledně zvyšování bezpečnosti silničního provozu spolupracujeme s Dopravními inspektoráty Policie ČR, Odbory dopravy měst a obcí, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správci komunikací, univerzitami a případně dalšími odborníky a zúčastněnými institucemi. Prohlubováním této spolupráce je pořádání odborných "Dopravních konferencí" v jednotlivých krajích České republiky.

 

 

Cílem firmy je zajistit nebo zprostředkovat zvýšení bezpečnosti silničního provozu na nejpotřebnějších místech a nejen na nich, ke spokojenosti žadatele a bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

 

 

 

2017 - 2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací", registrační číslo projektu CZ.01.01.02/0.0/0.0/15_019/0005078.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je komplexní vývoj efektivního pasportovacího nástroje a komplexní databáze dopravních značek a svodidel dostupných přes webové rozhraní. Společnost RSE Project s.r.o bude spolupracovat s VUT Brno (Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií) a dalšími smluvními partnery. Realizace projektu bude prováděna v Ostravě a bude zahrnovat jak průmyslový výzkum, tak experimentální vývoj.

 

 EU1

MPO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden - červen 2015

V rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v MSK II" reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011 byl naší společnosti poskytnut Úřadem práce ČR příspěvek na zajištění vzdělávací aktivity našich zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na školení. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%). Více o projektu na: www.esfcr.cz

 

 

 

 

 

červenec 2014

V roce 2014 jsme získali dotaci v rámci dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit vznik a rozvoj začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech ("PI"), vědeckotechnických parcích ("VTP") a podnikatelských a inovačních centrech ("PIC"). Předmětem podpory jsou náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC. Více na: Start ups

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy