login

Dopravní konference

Jedná se o projekt pravidelných společenských setkání špičkových odborníků na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy, zástupců státní správy a samosprávy, vlastníků a správců komunikací, policistů z odboru dopravní policie, účastnit se mohou i lidé z řad široké veřejnosti. Od roku 2013 do roku 2016 projekt znám pod názvem Dopravní snídaně s BESIPEM. Hlavním cílem Dopravních konferencí s BESIPEM & Fondem zábrany škod je upozornit na riziková a nehodová místa na komunikacích jednotlivých krajů a najít řešení, jak snížit vážné následky dopravních nehod na těchto místech. 

 

Všechny získané informace k rizikovým místům jsou zveřejněny na webových stránkách http://dopravnikonference.com, kde je přehledná mapa všech představených rizikových míst. Informace k místům se průběžně aktualizují tak, jak se vývoj míst vyvíjí. Do výběru rizikových míst, která budou na dopravních konferencích představena, se může zapojit i široká veřejnost přes portál Dopravní konference.

 

Letošní v pořadí již 8.ročník Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ záštity udělili Ministr dopravy ČR,BESIP, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Státní fond dopravní infrastruktury, Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR. Jednotlivým krajským konferencím pak ve většině případů udělují záštitu také hejtmani příslušných krajů a primátoři statutárních měst, ve kterých se konference konají, případně jejich náměstci odpovědní za resort dopravy. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ se uskutečňují v jednotlivých krajských městech v dopoledních hodinách v kongresových hotelech. Občerstvení je zajištěno formou snídaňového rautu. Začátek konference je v 8:00 a předpokládaná délka trvání Dopravní konference je 4,5 hodiny.

 

Koncept Dopravních konferencí je rozdělen do tří hlavních bloků.

První blok Dopravní konference bude věnován prezentacím BESIPU, CROSSU Zlín,s.r.o.,České společnosti pro osvětlování-VŠB TU Ostrava, Centru dopravního výzkumu, v.v.i. a Policii ČR. Druhý blok Dopravní konference bude začínat analýzou rizikových míst projednávaných na dřívějších konferencích. Bude představen aktuální stav a vývoj opatření na těchto místech. Dále bude následovat prezentace zaměřená na představení dalších „nových“ rizikových míst na komunikacích příslušného kraje, u nichž bude opět nastíněn i možný návrh opatření. U každého místa se představí několik možných návrhů řešení a tato řešení zhodnotí přítomní odborníci a zástupci významných institucí, zabývajících se problematikou bezpečnosti v dopravě. Třetí blok Dopravní konference bude převážně určen pro partnery, kteří by zde měli prezentovat svůj přínos pro zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury (např. Liberty Steel a.s.,).

 

Na základě Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ vznikl poradní orgán generálního ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), který má za úkol řešit opatření navržená v rámci dopravních konferencí na komunikacích ve správě ŘSD. Navržená opatření na dopravních konferencích tak nezůstanou jen ve stavu návrhu.  ŘSD se jimi zabývá a snaží se je i realizovat. Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ nejsou tedy o tom, že si o rizikových místech jen popovídáme, ale že se po Dopravních konferencích tato riziková místa našich cest i řeší a u nich navržená opatření realizují.

 

Více na: http://dopravnikonference.com

Na výše uvedeném internetovém odkazu naleznete veškeré informace o projektu Dopravních konferencí s BESIPEM & FZŠ, termíny konání konferencí, výstupy z jednotlivých konferencí, fotogalerie, prezentace a videa ke stažení apod.

 

Kontakt:

Ing. Martin Kostelenec

koordinátor Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ

+420 725 445 689

martin.kostelenec@rseproject.cz

info@dopravnikonference.com