login

Bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce je systematická kontrola stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (dále jen inspektorem) či týmem inspektorů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem Bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. Bezpečnostní inspekci zajišťuje vlastník nebo správce komunikace, povinně je v ČR požadována bezpečnostní inspekce pouze na pozemní komunikaci zařazené do transevropské silniční sítě.

 

Rozsah inspekcí a auditů Auditor při provádění inspekce či auditu se zkoumá pro identifikaci rizik:

 • Návrhové prvky komunikace (trasování, směrové a výškové vedení, šířkové uspořádání)
 • Uspořádání křižovatek a křížení
 • Dopravně-inženýrské charakteristiky (rychlost, intenzita, skladba dopr. proudu)
 • Rozhledové poměry
 • Změna režimu komunikace (intravilán x extravilán)
 • Bezprostřední okolí komunikace a pevné překážky
 • Vodorovné a svislé dopravní značení
 • Odvodnění a Osvětlení komunikace
 • Parkovací a odstavné plochy
 • Úpravy na komunikaci (přechodné nebo místní)
 • Prvky zeleně
 • Prvky pasivní bezpečnosti (dělící pásy, zábrany, záchytné systémy)
 • Potřeby všech účastníků provozu

Na potřeby účastníků provozu jsou kladeny rozdílné požadavky dle umístění komunikace v intravilánu (či zastavěném území) nebo extravilánu. V intravilánu je kladen důraz na potřeby zranitelných účastníků provozu: chodci, děti, cyklisté, osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Kdežto na silnicích v extravilánu je především kladen důraz na řidiče vozidel a motocyklistů.

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy