login

Pasportizace

Společnost RSE Project s.r.o. provádí pasportizace a hodnocení stavu komunikací, dopravního značení a všech ostatních prvků souvisejících s komunikacemi dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. Výstupy těchto pasportů jsou předávány objednateli (správci komunikace, městu či obci) v požadovaném rozsahu a formátu.

 

Pasport je evidence nebo soupis majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Může se jednat jak o hmotný, tak nehmotný majetek. Smyslem pasportu je pak správa, sledování životního cyklu majetku a optimalizace využití majetku. Pasport po zpracování velmi významně slouží k zodpovědným rozhodovacím procesům při hospodaření s majetkem a optimalizuje náklady na jeho provoz, údržbu a rozvoj.

 

Pasport komunikací a dopravního značení je geograficky zaměřený pasport tzn. že, jednotlivé prvky pasportu (komunikace, dopravní značky jak svislé tak vodorovné, objekty na komunikacích a další související prvky) jsou územně lokalizovány (mají své přesné umístění) a zobrazují se obvykle nad mapovým podkladem. Mapovým podkladem může být např. katastrální mapa, letecký snímek – ortofotomapa, technická mapa apod. Pasport nad mapovým podkladem nám tedy udává prostorové vztahy jednotlivých prvků pasportu mezi sebou a také k jiným prvkům v mapových podkladech. Každý prvek v pasportu má nejenom svoji přesnou polohu, ale váže k sobě také  popisné informace o prvku samotném (atributy) např. stáří prvku, rozměry, velikost, materiál, stav atd. Mezi atributy prvků patří také fotografie, které jsou velmi důležitou informací o prvcích pasportu.

 

Pro správu a aktualizaci pasportů se v dnešní digitalizované době samozřejmě používají počítače a softwary zaměřené na pasportizace. Obecně se nazývají informačními systémy. Tyto informační systémy zajišťují pomocí standardizovaných výměnných formátů návaznost i na jiné systémy a softwary. Pasporty komunikací a dopravního značení jsou geograficky zaměřené pasporty, tudíž pro správu těchto pasportů se využívají geografické informační systémy, zkráceně GIS.

 

 

Z právního hlediska povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

§ 5. odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.:

Evidence komunikací

(1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).

(3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

 

Jsme schopni provést pasportizace pro různé GIS. U některých GIS je ale nutná spolupráce s poskytovatelem GIS.

 

 

Zpracování pasportů může proběhnout dle požadovaných podmínek objednatelem např. v těchto podobách:

 • geografické informační systémy (GIS)
 • jednoduché tabulkové programy
 • zobrazení v Google mapách s přiloženou databází

 

Pasportizaci lze provést jako komplexní pasportizaci pozemní komunikace a je možné do ní zahrnout tyto prvky pasportu:

 • Dopravní značení svislé a vodorovné
 • Chodníky
 • Záchytné systémy (svodidla, zábradlí)
 • Objekty na pozemních komunikacích (mosty, vpusti, propustky, poklopy na komunikacích)
 • Ostatní vybavení pozemních komunikací (dopravní telematika, osvětlení, protihlukové clony, únikové zóny, zeleň)
 • Obslužná zařízení (zastávky, parkoviště, odstavné a manipulační plochy, odpočívky)

 

Pasporty obsahují data (atributy) požadovaná objednateli, zpravidla se jedná o:

 • Polohu v terénu (geodetické zaměření, zaměření turistickou GPS, polohu na základě jiných dat, např. ortofotomapy apod.)
 • Fotodokumentaci
 • Rozměry nebo velikost
 • Materiál
 • Uchycení
 • Stáří
 • Stav
 • Další doplňující údaje vyplývající z pasportovaných objektů

 

Součástí pasportu bývá dodána i souhrnná zpráva o provedeném pasportu, zhodnocení stávajícího stavu prvků pasportu a návrh opatření pro nápravu nevyhovujícího nebo nevhodného stavu prvků pasportu.

 

Pasport následně slouží jako podklad pro údržbu a modernizaci komunikací a jejich vybavení, dále pak pro sledování životnosti a stavu evidovaných prvků pasportu.

 

Pro efektivní využití pasportu je důležitá stálá aktuálnost, kterou provádíme ověřovacím pasportem s aktualizací stávajícího pasportu nebo jako externí službu s pravidelnými kontrolami skutečného stavu komunikací dle dohodnutého intervalu aktualizací.

 

 

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy