login

Pasportizace

Společnost RSE Project s.r.o. svou odborností a vybavením provádí pasportizace komunikací, dopravního značení a všech ostatních prvků souvisejících s komunikacemi dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. Výstupy těchto pasportů jsou předávány objednateli (správci komunikace, městu či obci) v požadovaném rozsahu a formátu.

 

Pasport je evidence nebo soupis majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Může se jednat jak o hmotný, tak nehmotný majetek. Smyslem pasportu je pak správa, sledování životního cyklu majetku a optimalizace využití majetku. Pasport po zpracování velmi významně slouží k zodpovědným rozhodovacím procesům při hospodaření s majetkem a optimalizuje náklady na jeho provoz, údržbu a rozvoj.

 

Pasport komunikací a dopravního značení je geograficky zaměřený pasport tzn. že, jednotlivé prvky pasportu (komunikace, dopravní značky jak svislé tak vodorovné, objekty na komunikacích a další související prvky) jsou územně lokalizovány (mají své přesné umístění) a zobrazují se obvykle nad mapovým podkladem. Mapovým podkladem může být např. katastrální mapa, letecký snímek – ortofotomapa, technická mapa apod. Pasport nad mapovým podkladem nám tedy udává prostorové vztahy jednotlivých prvků pasportu mezi sebou a také k jiným prvkům v mapových podkladech. Každý prvek v pasportu má nejenom svoji přesnou polohu, ale váže k sobě také  popisné informace o prvku samotném (atributy) např. stáří prvku, rozměry, velikost, materiál, stav atd. Mezi atributy prvků patří také fotografie, které jsou velmi důležitou informací o prvcích pasportu.

 

Pro správu a aktualizaci pasportů se v dnešní digitalizované době samozřejmě používají počítače a softwary zaměřené na pasportizace. Obecně se nazývají informačními systémy. Tyto informační systémy zajišťují pomocí standardizovaných výměnných formátů návaznost i na jiné systémy a softwary. Pasporty komunikací a dopravního značení jsou geograficky zaměřené pasporty, tudíž pro správu těchto pasportů se využívají geografické informační systémy, zkráceně GIS.

 

 

Z právního hlediska povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

§ 5. odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.:

Evidence komunikací

(1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).

(3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

 

Jsme schopni provést pasportizace pro různé GIS. U některých GIS je ale nutná spolupráce s poskytovatelem GIS.

 

 

Zpracování pasportů může proběhnout dle požadovaných podmínek objednatelem např. v těchto podobách:

 • geografické informační systémy (GIS)
 • jednoduché tabulkové programy
 • zobrazení v Google mapách s přiloženou databází

 

Pasportizaci lze provést jako komplexní pasportizaci pozemní komunikace a je možné do ní zahrnout tyto prvky pasportu:

 • Dopravní značení svislé a vodorovné
 • Chodníky
 • Záchytné systémy (svodidla, zábradlí)
 • Objekty na pozemních komunikacích (mosty, vpusti, propustky, poklopy na komunikacích)
 • Ostatní vybavení pozemních komunikací (dopravní telematika, osvětlení, protihlukové clony, únikové zóny, zeleň)
 • Obslužná zařízení (zastávky, parkoviště, odstavné a manipulační plochy, odpočívky)

 

Pasporty obsahují data (atributy) požadovaná objednateli, zpravidla se jedná o:

 • Polohu v terénu (geodetické zaměření, zaměření turistickou GPS, polohu na základě jiných dat, např. ortofotomapy apod.)
 • Fotodokumentaci
 • Rozměry nebo velikost
 • Materiál
 • Uchycení
 • Stáří
 • Stav
 • Další doplňující údaje vyplývající z pasportovaných objektů

 

Součástí pasportu bývá dodána i souhrnná zpráva o provedeném pasportu, zhodnocení stávajícího stavu prvků pasportu a návrh opatření pro nápravu nevyhovujícího nebo nevhodného stavu prvků pasportu.

 

Pasport následně slouží jako podklad pro údržbu a modernizaci komunikací a jejich vybavení, dále pak pro sledování životnosti a stavu evidovaných prvků pasportu.

 

Pro efektivní využití pasportu je důležitá stálá aktuálnost, kterou provádíme ověřovacím pasportem s aktualizací stávajícího pasportu nebo jako externí službu s pravidelnými kontrolami skutečného stavu komunikací dle dohodnutého intervalu aktualizací.

 

 

Těžké kamiony ničí podle Ťoka české silnice. Chce snížit limit nákladu

10. 7. 2018

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce snížit maximální limit pro hmotnost nákladu kamionů na silnicích. V Česku lze vozit až 48 tun nákladu, což je jeden z nejtěžších nákladů v Evropě. Státy EU dovolují na jeden kamion v průměru 42 tun. Kamiony jsou podle Ťoka jednou z hlavních příčin špatného stavu tuzemských vozovek.

Návrh už podpořila většina členů hospodářského výboru. Nyní chce ministr diskutovat s dopravci. Česmad ale návrh odmítá. Píšou to úterní Hospodářské noviny.

Dan Ťokv rozhovoru pro HN řekl, že hodlá prosadit nejen nižší maximální náklad, ale také intenzivnější kontroly na silnicích. Nyní policie prověřuje váhu kamionů namátkově, do budoucna by je mohla hlídat kontrolní síť podobná mýtným branám. Podle ministerstva dopravy mnoho kamionů nedodržuje ani současné, méně přísné váhové limity. 

„U 60 procent loni kontrolovaných nákladních vozidel se potvrdilo podezření z porušení hmotnostních limitů,“ uvedlo ministerstvo s tím, že kvůli váze policie prověřila přes 2 000 kamionů. Českem podle údajů z mýtného systému projede za týden 50 tisíc kamionů.

Pro případnou změnu zákona bude klíčovápodpora hospodářského výboru. „Většina členů výboru to podpořila,“ řekl HN Ťok. Největší zátěž pro silnice představují nákladní vozy, které jezdí pouze po Česku. Pokud dopravci zboží vyvážejí za hranice, musí dodržovat tamní pravidla a autanakládat méně. Největší problém je podle ministra dopravy s kamiony, které převážejí stavební materiály, především štěrk, písek, lomový kámen, beton a dřevo.

Dopravním firmám se návrh snížení maximální povolené hmotnosti nelíbí. Obávají se, že opatření jejich služby zdraží. Nejčastěji nejsou placeni od ujetých kilometrů, ale od přepravené tuny materiálu. Jejich zájmem je tudíž jízdní soupravu naložit co nejvíc, píše list.

 

Zmařená investice

„Rozhodně se nejedná o opatření, které by pomohlo vyřešit problém s českými silnicemi, jež jsou ve špatném stavu,“ řekl mluvčí sdružení ČesmadMartin Felix. České silnice jsou podle něj uzpůsobeny pro jízdutéměř padesátitunových nákladních vozů. 

Pro zatížení vozovky je podle něj klíčové, jak je hmotnost rozdělena na jednotlivé nápravy. Pro jednu nápravu platí v EU maximální limit deset tun. Podle Felixe dopravci v posledních letech investovali do dražších souprav s větším počtem náprav. Cílem bylo splnit zmíněný předpis EU a současně naložit co nejtěžší náklad. 

„Tato investice do dražších vozidel s větším množstvím náprav by pro nás byla v případě snížení maximální hmotnosti v podstatě zmařená,“ zdůraznil. Firmy by musely nakoupit více kamionů a najmout nové řidiče, což by jejich služby prodražilo. Zmínil také Francii, která nedávno maximální hmotnost kamionů zvýšila ze 40 na 44 tun.

 

 Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/kamiony-vaha-limity-048-/eko-doprava.aspx?c=A180710_082705_eko-doprava_fih