login

Akreditovaná zkušební laboratoř

Podle kategorie pozemní komunikace je vyžadováno dopravní značení příslušných funkčních parametrů. Požadavky na jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných normách, se kterými jsou naměřené hodnoty porovnány, a dále pak vyhodnoceny na protokolech o měření. Tyto mohou být podkladem pro správce komunikací, dodavatele DZ a další instituce a organizace.Součástí firmy je akreditovaná laboratoř, která provádí kontrolu funkčních parametrů (především retroreflexe a barevnosti) jak vodorovného, tak svislého dopravního značení. Samotná měření jsou realizována nejmodernějšími přístroji, které jsou momentálně k dispozici na trhu (ZRS 6060, ZRM 6014, MiniScanEZ). Samozřejmostí je platná kalibrace a odborně proškolená obsluha. Zároveň s měření funkčních parametrů jsou sbírány další údaje a data, popisující stav dopravního značení, která jsou důležitá pro pasport dopravního značení.

Laboratoř má zavedený systém řízení odpovídající normě: ČSN EN ISO 17025 -„Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“, který je vyžadován pro laboratoře zajišťující kontrolu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do tohoto systému jsou zařazeny zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení, konkrétně: 

Svislé dopravní značení:

  • Měření součinitele retroreflexe (RA)
  • Měření jasu a chromatičnosti

Vodorovné dopravní značení:

  • Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd
  • Měření měrného součinitele svítivosti RL
  • Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu

Odborný personál laboratoře má k dispozici špičkové přístroje ověřené Českým metrologickým institutem, jejichž data jsou zpracovávána odpovídající výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem.

 

ZRM 6014 Stanovení hodnoty RL a QD pro vodorovné dopravní značení v jednom kompaktním přístroji. Je vhodný pro všechny druhy silničního značení - rovinné, profilované, barevné, mokré či suché.

 

 

 

 

ZRS 6060 Retroreflektometr k určení součinitele retroreflexe při nočním vidění RA pro všechny typy retroreflexního silničního značení s automatickou indikací barevného značení. Spolehlivé měření s výsledkem během několika vteřin.

 

 

 

 

MiniScan EZ Tento spektrofotometr je kompaktní všestranný přístroj na měření barvy s geometrií 45°/0°. Použití je možné v různých průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčním (vyhovujícím) VDZ se rozumí, že 90% měřených míst úseku VDZ vyhovuje požadavkům na Qd, RL, b, x, y. Požadavky na hodnoty jednotlivých funkčních parametrů VDZ specifikuje norma: ČSN EN 1436 + A1 -Vodorovné dopravní značení, a technické podmínky Ministerstva dopravy ČR:TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ.

 

Qd - součinitel jasu při difůzním osvětlení který představuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel za typického nebo průměrného denního světla nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace ze vzdálenosti 30 m.

RL - měrný součinitel svítivosti určuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení předními světli jejich vozidel, taktéž ze vzdálenosti 30m.

 

 

 

 Barevnost vyjadřuje barevné vlastnosti VDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x,y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichlomatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE.

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Značka nebo dopravní značení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo kolority folie. Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5let. Funkční životnost folie třídy RA1 musí být nejméně 7 let, životnost folie třídy RA2, resp. RA3 nejméně 10 let. Požadavky jsou vymezeny v normě:ČSN EN 12899-1 - stálé svislé dopravní značení a dále v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR:TP 143 - Systém hodnocení přenosných SDZ.

RA - součinitel retroreflexe vyjadřuje noční viditelnost značky řidičem při osvětlení reflektory vozidla.

Barevnost vyjadřuje (obdobně jako VDZ) barevné vlastnosti SDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností, jenž zajišťují viditelnost ve dne.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x, y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolometrickém trojúhelníku CIE.

 

Do dopravní infrastruktury má jít v příštím roce 128 miliard, návrh rozpočtu schválila vláda

19.10.2020

Historicky nejvyšší návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Pro rok 2021 má být k dispozici na dopravní stavby 127,5 miliardy korun. Z národních zdrojů půjde 90,5 miliardy, z evropských bezmála 22 miliard, počítá se také s 15 miliardami evropského nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF).

„Návrh rozpočtu se navýšil z původních 83,2 miliard Kč v roce 2020 na rekordních 127,5 miliardy korun pro rok 2021. Počítáme tak v dalších letech s rekordní výstavbou více než stovky kilometrů dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst, dokončení modernizace D1, výstavbou a úpravou železničních uzlů a koridorů, budeme pokračovat v opravách desítek nádražních budov, přispějeme také na krajské silnice II. a III. tříd,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do investic v dopravě je vyčleněno 83 miliard, na neinvestiční výdaje jako je údržba a oprava dopravní infrastruktury je pak 44,5 miliardy korun. V případě dalších potřeb finančních prostředků, například kvůli urychlení některých stavebních akcí, může být rozpočet navýšen.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj k podpoře oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury zde počítají pro příští rok s využitím 15 miliard korun v oblasti dopravní infrastruktury.

Aktuálně je ve výstavbě 259,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho je 127,7 kilometrů dálnic na zelené louce (D11 Hradec Králové – Jaroměř,    D35 Opatovice – Ostrov, D55 obchvat Otrokovic nebo D7 zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce), 71 kilometrů modernizace D1 a 61 kilometrů silnic I. třídy. Stejným tempem bude výstavba pokračovat i v příštím roce. Na železnici se pracuje na desítkách kilometrů tratí, rekonstrukcí prochází 60 výpravních budov, přípravě je rekonstrukce dalších 50. V příštím roce přibude také dalších 170 bezpečnějších železničních přejezdů.
 

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Do-dopravni-infrastruktury-ma-jit-v-pristim-roce-1?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy