login

Akreditovaná zkušební laboratoř

Podle kategorie pozemní komunikace je vyžadováno dopravní značení příslušných funkčních parametrů. Požadavky na jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných normách, se kterými jsou naměřené hodnoty porovnány, a dále pak vyhodnoceny na protokolech o měření. Tyto mohou být podkladem pro správce komunikací, dodavatele DZ a další instituce a organizace.Součástí firmy je akreditovaná laboratoř, která provádí kontrolu funkčních parametrů (především retroreflexe a barevnosti) jak vodorovného, tak svislého dopravního značení. Samotná měření jsou realizována nejmodernějšími přístroji, které jsou momentálně k dispozici na trhu (ZRS 6060, ZRM 6014, MiniScanEZ). Samozřejmostí je platná kalibrace a odborně proškolená obsluha. Zároveň s měření funkčních parametrů jsou sbírány další údaje a data, popisující stav dopravního značení, která jsou důležitá pro pasport dopravního značení.

Laboratoř má zavedený systém řízení odpovídající normě: ČSN EN ISO 17025 -„Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“, který je vyžadován pro laboratoře zajišťující kontrolu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do tohoto systému jsou zařazeny zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení, konkrétně: 

Svislé dopravní značení:

  • Měření součinitele retroreflexe (RA)
  • Měření jasu a chromatičnosti

Vodorovné dopravní značení:

  • Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd
  • Měření měrného součinitele svítivosti RL
  • Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu

Odborný personál laboratoře má k dispozici špičkové přístroje ověřené Českým metrologickým institutem, jejichž data jsou zpracovávána odpovídající výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem.

 

ZRM 6014 Stanovení hodnoty RL a QD pro vodorovné dopravní značení v jednom kompaktním přístroji. Je vhodný pro všechny druhy silničního značení - rovinné, profilované, barevné, mokré či suché.

 

 

 

 

ZRS 6060 Retroreflektometr k určení součinitele retroreflexe při nočním vidění RA pro všechny typy retroreflexního silničního značení s automatickou indikací barevného značení. Spolehlivé měření s výsledkem během několika vteřin.

 

 

 

 

MiniScan EZ Tento spektrofotometr je kompaktní všestranný přístroj na měření barvy s geometrií 45°/0°. Použití je možné v různých průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčním (vyhovujícím) VDZ se rozumí, že 90% měřených míst úseku VDZ vyhovuje požadavkům na Qd, RL, b, x, y. Požadavky na hodnoty jednotlivých funkčních parametrů VDZ specifikuje norma: ČSN EN 1436 + A1 -Vodorovné dopravní značení, a technické podmínky Ministerstva dopravy ČR:TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ.

 

Qd - součinitel jasu při difůzním osvětlení který představuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel za typického nebo průměrného denního světla nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace ze vzdálenosti 30 m.

RL - měrný součinitel svítivosti určuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení předními světli jejich vozidel, taktéž ze vzdálenosti 30m.

 

 

 

 Barevnost vyjadřuje barevné vlastnosti VDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x,y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichlomatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE.

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Značka nebo dopravní značení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo kolority folie. Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5let. Funkční životnost folie třídy RA1 musí být nejméně 7 let, životnost folie třídy RA2, resp. RA3 nejméně 10 let. Požadavky jsou vymezeny v normě:ČSN EN 12899-1 - stálé svislé dopravní značení a dále v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR:TP 143 - Systém hodnocení přenosných SDZ.

RA - součinitel retroreflexe vyjadřuje noční viditelnost značky řidičem při osvětlení reflektory vozidla.

Barevnost vyjadřuje (obdobně jako VDZ) barevné vlastnosti SDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností, jenž zajišťují viditelnost ve dne.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x, y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolometrickém trojúhelníku CIE.

 

Vláda schválila proinvestiční rozpočet na dopravní stavby, celkem má být v SFDI 127,6 miliardy korun

23.2.2022

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok k dispozici z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání putuje do Poslanecké sněmovny.

„Objem investic na dopravní stavby jsme zachovali. Díky tomu zahajujeme v letošním roce celkem padesát kilometrů staveb nových dálnic jako je další část jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7 nebo pokračování dálnice D55. Stavět se začnou také desítky kilometrů staveb na silnicích I. třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Stavět se také začne součást železničního spojení na pražské Letiště Václava Havla, tedy modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Z celkového rozpočtu 127,6 miliardy korun má mít Ředitelství silnic a dálnic na budování dálniční sítě, stavby silnic I. třídy a údržbu celkem 59,1 miliardy korun. Správa železnic bude mít podle návrhu k dispozici 53,4 miliardy korun na modernizaci železničních tratí, opravu nádraží či budov, budování zabezpečení ETCS nebo na bezpečnější železniční přejezdy.

Pro Ředitelství vodných cest se počítá s rozpočtem 1,6 miliardy. V rozpočtu SFDI jsou také na financování silnic II. a III. tříd v samostatné působnosti krajů vyhrazeny celkem čtyři miliardy korun ročně.
 

Téměř padesát miliard z EU 

Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je využití zdrojů EU. Pro rok 2022 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 46,1 miliardy korun. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava (OPD). V průběhu roku 2022 a roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OPD 2014 - 2020. V případě OPD 2021 - 2027 se počítá s čerpáním finančních prostředků od druhé poloviny letošního roku. 

Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí pak hraje takzvaný Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF). Ten má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci OPD. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí.

SFDI dále počítá ve svém rozpočtu se zapojením finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF), a to ve výši 11 miliard korun a další téměř dvě miliardy korun v roce 2023.

 

Zdroj:https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Vlada-schvalila-proinvesticni-rozpocet-na-dopravni?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy