login

Akreditovaná zkušební laboratoř

Podle kategorie pozemní komunikace je vyžadováno dopravní značení příslušných funkčních parametrů. Požadavky na jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných normách, se kterými jsou naměřené hodnoty porovnány, a dále pak vyhodnoceny na protokolech o měření. Tyto mohou být podkladem pro správce komunikací, dodavatele DZ a další instituce a organizace.Součástí firmy je akreditovaná laboratoř, která provádí kontrolu funkčních parametrů (především retroreflexe a barevnosti) jak vodorovného, tak svislého dopravního značení. Samotná měření jsou realizována nejmodernějšími přístroji, které jsou momentálně k dispozici na trhu (ZRS 6060, ZRM 6014, MiniScanEZ). Samozřejmostí je platná kalibrace a odborně proškolená obsluha. Zároveň s měření funkčních parametrů jsou sbírány další údaje a data, popisující stav dopravního značení, která jsou důležitá pro pasport dopravního značení.

Laboratoř má zavedený systém řízení odpovídající normě: ČSN EN ISO 17025 -„Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“, který je vyžadován pro laboratoře zajišťující kontrolu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do tohoto systému jsou zařazeny zkušební metody pro měření funkčních parametrů dopravního značení, konkrétně: 

Svislé dopravní značení:

  • Měření součinitele retroreflexe (RA)
  • Měření jasu a chromatičnosti

Vodorovné dopravní značení:

  • Měření součinitele jasu při difúzním osvětlení Qd
  • Měření měrného součinitele svítivosti RL
  • Měření trichromatických souřadnic a činitele jasu

Odborný personál laboratoře má k dispozici špičkové přístroje ověřené Českým metrologickým institutem, jejichž data jsou zpracovávána odpovídající výpočetní technikou, vybavenou speciálním softwarem.

 

ZRM 6014 Stanovení hodnoty RL a QD pro vodorovné dopravní značení v jednom kompaktním přístroji. Je vhodný pro všechny druhy silničního značení - rovinné, profilované, barevné, mokré či suché.

 

 

 

 

ZRS 6060 Retroreflektometr k určení součinitele retroreflexe při nočním vidění RA pro všechny typy retroreflexního silničního značení s automatickou indikací barevného značení. Spolehlivé měření s výsledkem během několika vteřin.

 

 

 

 

MiniScan EZ Tento spektrofotometr je kompaktní všestranný přístroj na měření barvy s geometrií 45°/0°. Použití je možné v různých průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčním (vyhovujícím) VDZ se rozumí, že 90% měřených míst úseku VDZ vyhovuje požadavkům na Qd, RL, b, x, y. Požadavky na hodnoty jednotlivých funkčních parametrů VDZ specifikuje norma: ČSN EN 1436 + A1 -Vodorovné dopravní značení, a technické podmínky Ministerstva dopravy ČR:TP 70 - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ.

 

Qd - součinitel jasu při difůzním osvětlení který představuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel za typického nebo průměrného denního světla nebo při umělém osvětlení pozemní komunikace ze vzdálenosti 30 m.

RL - měrný součinitel svítivosti určuje viditelnost VDZ tak, jak je značení viděno řidiči motorových vozidel při osvětlení předními světli jejich vozidel, taktéž ze vzdálenosti 30m.

 

 

 

 Barevnost vyjadřuje barevné vlastnosti VDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x,y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichlomatickými souřadnicemi x, y v kolorimetrickém trojúhelníku CIE.

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Značka nebo dopravní značení je funkční, pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo kolority folie. Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5let. Funkční životnost folie třídy RA1 musí být nejméně 7 let, životnost folie třídy RA2, resp. RA3 nejméně 10 let. Požadavky jsou vymezeny v normě:ČSN EN 12899-1 - stálé svislé dopravní značení a dále v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR:TP 143 - Systém hodnocení přenosných SDZ.

RA - součinitel retroreflexe vyjadřuje noční viditelnost značky řidičem při osvětlení reflektory vozidla.

Barevnost vyjadřuje (obdobně jako VDZ) barevné vlastnosti SDZ a je určena činitelem jasu a chromatičností, jenž zajišťují viditelnost ve dne.

b - činitel jasu - je poměr jasu vzorku k jasu ideálně matné bílé plochy realizované čerstvě napařenou plochou oxidu hořečnatého.

x, y - chromatičnost je barevná jakost světla určená trichromatickými souřadnicemi x, y v kolometrickém trojúhelníku CIE.

 

Ministerstvo dopravy chce centrální plánovače, mají urychlit stavbu dálnic

20. 12. 2018

Ministerstvo dopravy chtělo nakreslit celorepublikový územní plán, který by zahrnoval územní rezervy pro chystané dálnice, železnice a další liniové stavby. Jenže narazilo na odpor měst a obcí. Ty totiž nyní fakticky mají poslední slovo při územním plánování ve svých katastrech.

Nápad ministra dopravy Dana Ťoka by vliv na územní plán vychýlil z místní úrovně směrem do Prahy. Územní rozvojový plán, který ministerstvo v novele zákona o urychlení výstavby prosazuje, totiž bude pro krajské a obecní stavební úřady závazný a obcím tak značně omezí možnost z územních rezerv pro silnice či železnice ukusovat. A také by omezil prostor pro zdržovací taktiku.

Právě zkušenost s liknavým přístupem místních úředníků při zapracování projektů nových staveb do svých rozvojových plánů je podle ministerstva dopravy důvodem, proč úřad vznik nové plánovací kanceláře na celorepublikové úrovni prosazuje.

V důvodové zprávě argumentuje zejména marným čekáním, až jednotlivé kraje do svých rozvojových plánů promítnou projekty, které vláda schválila v dubnu 2015. Za více než tři roky tuto změnu reflektovaly pouze tři kraje.

„Některé kraje avizují, že promítnutí aktuální politiky územního rozvoje do zásad územního rozvoje lze očekávat až na přelomu let 2020 a 2021. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná a komplikuje umisťování a povolování záměrů významných z pohledu nejen České republiky, ale i z pohledu Evropské unie,“ uvedlo ve zprávě ministerstvo.

Dvacet let zamrzlá dálnice

Nejznámějším případem dlouhodobě odkládané stavby je chystané dálniční spojení mezi Brnem a Vídní. Zatímco na rakouské straně už mohou řidiči využít dálniční spojení téměř k českým hranicím (k příhraniční vsi Poysbrunn) přes dva roky, v Česku se od roku 1996 nepostavil ani metr. Výstavbu dálnice označované jako D52 blokovala mezi roky 2012 a 2016 absence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Nyní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že se chybějících 21 kilometrů podaří dostavět do deseti let.


Zmiňovaná Politika územního rozvoje je však podle ministerstva bezzubým dokumentem, což dokazuje čekání na její promítnutí do rozvoje většiny krajů. Ani zařazení projektů do plánů nezaručuje stavbám dostatečnou ochranu.Podle zástupců obcí by však centrální aparát prosazující vznik významných dopravních projektů vzniknout neměl. „Jde o duplicitní, zbytečně nákladný a ve vztahu k pořizování územně plánovací dokumentace kontraproduktivní počin vzhledem k povinnosti vyhodnocovat soulad s dalším národním dokumentem politika územního rozvoje,“ řekl MF DNES výkonný ředitel kanceláře Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

„Byť je Politika územního rozvoje pro rozhodování v území taktéž závazná, míra její podrobnosti její závaznost prakticky znemožňuje,“ argumentuje ministerstvo. Nový celostátní plán bude zpracováván stejně podrobně jako krajské rozvojové plány, tedy v měřítku 1:100 000. V tomto měřítku už by bylo možné na jeho základě rozhodovat.

Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/tok-ministerstvo-dopravy-dalnice-vystavba-uzemni-plan-piz-/eko-doprava.aspx?c=A181219_182910_eko-doprava_mato